Stanovy

 

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO BIOMECHANIKU, z.s.

  

STANOVY

  

 

 

Hlava I

 

Název, sídlo, cíle a formy činnosti

  

Článek 1
Název a sídlo

  

Název: Česká společnost pro biomechaniku, z.s. (zkratka ČSB)

 

Anglický ekvivalent názvu: Czech Society of Biomechanics, z.s.

 

Sídlo: José Martího 31, 162 52 Praha 6

   

Článek 2
Právní forma

  

 1. Česká společnost pro biomechaniku, z.s. je samostatnou právnickou osobou

 2. ČSB byla zřízena dle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů

 

Podle § 3045 odst. 1 obč. zák. č. 89/2012 Sb. se ode dne 1. ledna 2014 považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 2014 a násl. obč. zák.

   

Článek 3
Účel spolku a jeho činnost

  

 1. Společnost napomáhá rozvoji jednotlivých oborů vědy se vztahem k biomechanice, k jejich vzájemnému propojení a koordinaci. Za tím účelem pořádá přednášky, diskuse, semináře, konference apod.

 2. Společnost hájí suverenitu biomechaniky jako vědní disciplíny a přispívá k upevnění její společenské prestiže. Prosazuje biomechaniku jako obor vysokoškolského studia.

 3. Za účelem intenzivní výměny poznatků, jakož i vnější prezentace vyvíjí Společnost publikační činnost vydáváním neperiodických publikací a spoluprací se specializovanými periodiky.

 4. Společnost spolupracuje se zahraničními organizacemi obdobného zaměření. Organizačně vstupuje do mezinárodních vědeckých struktur a aktivně spolupracuje zejména při akcích ESB (Evropská společnost biomechaniky) a ISB (Mezinárodní společnost biomechaniky).

   

Hlava II

 

Členství, práva a povinnosti členů


 

Článek 4
Členství a jeho vznik 

  

 1. Řádným členem Společnosti se může stát každý, kdo má vážný zájem o vědecké bádání v oblasti biomechaniky.

 2. Kolektivním členem Společnosti se mohou stát podniky a organizace, jejichž činnost je spojena s vědním oborem biomechaniky, projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky. V přihlášce budou definovány podmínky a formy účasti na práci Společnosti, jakož i jeden až čtyři pracovníci, kteří splňují podmínky řádného členství a budou kolektivního člena zastupovat a jednat jeho jménem.

 3. Přihláška za člena vyžaduje písemné doporučení dvou stávajících členů Společnosti, toto doporučení není vyžadováno v případě členů České společnosti pro mechaniku a členů Společnosti J. E. Purkyně, jakož i v případě přihlášky za kolektivního člena.

 4. Vstup do Společnosti schvaluje Výbor Společnosti.

 5. Členství vzniká přijetím za člena a zaplacením členských příspěvků za jeden rok.

   

Článek 5
Práva a povinnosti členů

 

Práva členů ČSB

 

 1. účastnit se na valném shromáždění Společnosti a podílet se na jeho jednání

 2. volit a být volen do předsednictva (případně jiných orgánů) Společnosti

 3. vznášet připomínky a náměty k činnosti předsednictva Společnosti po celé jeho funkční období

 4. být informován o pořádání všech akcí Společnosti

 5. podle svých zájmů a možností se podílet na ostatní práci Společnosti.

 

 

 

Povinnosti členů ČSB:

 

 1. jednat v souladu se stanovami a programem Společnosti

 2. platit členské příspěvky

 

 

 

Zánik členství v ČSB

 

 1. vystoupením, o němž je třeba písemně informovat předsednictvo Společnosti.

 2. neplacením členských příspěvků po dobu dvou let při prokazatelném upozornění formou upomínky, o zániku členství rozhoduje předsednictvo Společnosti.

 3. vyloučením člena pro vážné porušení stanov, o zániku členství vyloučením rozhoduje valné shromáždění Společnosti.

 4. úmrtím člena.

 

Čestné členství v ČSB

 

Ve výjimečných případech může Společnost udělit čestné členství.

 

Udělení čestného členství schvaluje předsednictvo společnosti na návrh členů Společnosti, kteří jej zpracují písemně včetně zdůvodnění a předloží předsednictvu Společnosti.

 

Předsednictvo Společnosti informuje o důvodech udělení čestného členství valné shromáždění Společnosti.

   

Hlava III

 

Organizační struktura

  

Článek 6
Organizační struktura


 

Organizační strukturu ČSB tvoří:

 

 1. Valné shromáždění členů

 2. Předsednictvo společnosti

 3. Výbor společnosti

 4. Kontrolní rada

 5. Sekretariát

  

Článek 7
Valné shromáždění členů


  

 1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČSB. Právo účasti na jeho jednání mají všichni členové ČSB.

 2. Shromáždění členů ČSB :

 

schvaluje:

 

 • stanovy ČSB, jejich změny a doplňky

 • zřizování poboček a sekcí

 • návrh hospodaření na příští rok

 • zprávu o hospodaření za uplynulé období

 • vyloučení člena ČSB z důvodu vážného porušení stanov

 

volí:

 

 • členy předsednictva ČSB

 

přijímá:

 

 • zprávu kontrolní komise

 

 1. Valné shromáždění členů se koná nejméně jedenkrát ročně. Svolává ho Výbor ČSB.

 2. Valné shromáždění členů je schopno usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů ČSB. Nesejde-li se ve stanovený čas dostatečný počet členů, může se konat po půl hodině nové valné shromáždění členů za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Projednávat se může pouze to, co bylo na programu původního valného shromáždění. Usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných členů.

 3. Valná hromada přijímá svá rozhodnutí hlasováním

 

 • veřejným

 • per-rollam, na žádost předsedy ČSB v případě naléhavých rozhodnutí

   

Článek 8
Předsednictvo ČSB

  

 1. Předsednictvo společnosti, zvolené Valným shromážděním členů, je výkonným orgánem ČSB.

 

Plní tyto funkce:

 

 • volí ze svého středu tajným hlasováním předsedu

 • volí ze svého středu Výbor společnosti

 • volí ze svého středu tříčlennou Kontrolní radu

 • předseda je statutárním zástupcem ČSB

  

 1. Předsednictvo ČSB tvoří výbor společnosti v čele s předsedou a kontrolní rada

 2. Činnost ČSB řídí výbor společnosti, je-li třeba řešit zásadní otázky, svolává předseda celé předsednictvo společnosti

   

Článek 9
Výbor ČSB

 

 1. Výbor ČSB zvolený předsednictvem ČSB se skládá z předsedy, dvou místopředsedů, tří vědeckých poradců, generálního sekretáře a tří dalších členů.

 

Výbor ČSB plní tyto hlavní funkce:

 

 • svolává Valné shromáždění členů

 • jmenuje a odvolává generálního sekretáře ČSB

 • připravuje roční plán činnosti a rozpočet ČSB a řídí její činnost mezi zasedáními Valného shromáždění

 • zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky ČSB

 • projednává a uzavírá dohody o spolupráci s tuzemskými a zahraničními partnery

 • výbor přijímá svá rozhodnutí hlasováním. Výbor ČSB je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina.

 • hlasování výboru je veřejné, případně per-rollam na žádost předsedy ČSB v případě naléhavých rozhodnutí.

  

Článek 10
Kontrolní rada

  

 1. Kontrolní rada, tvořená předsedou a dvěma členy provádí kontrolu veškeré činnosti ČSB, zejména hospodaření

 2. Kontrolní rada podává zprávu o kontrole výsledků činnosti a hospodaření ČSB za dané období valnému shromáždění členů

 3. Kontrolní rada předkládá návrhy k odstranění zjištěných nedostatků

  

Článek 11
Sekretariát

  

 1. Sekretariát ČSB je ustavován radou ČSB

 2. Sekretariát zabezpečuje výkonné funkce ČSB

 3. Za činnost sekretariátu zodpovídá generální sekretář

 4. Generální sekretář plní úkoly zadané výborem ČSB a zajišťuje činnost ČSB

 5. Generální sekretář zastupuje ČSB ve finančních otázkách.

 

Všechny orgány ČSB jsou voleny na dobu 4 let.

   

Hlava IV

 

Zásady hospodaření

  

Článek 12
Finanční a ostatní hospodaření

  

Prostředky ČSB sestávají:

 

 1. z členských příspěvků individuálních i kolektivních členů

 2. z darů, dotací a jiných zdrojů

 3. z příjmů vyplývajících z vlastní odborné a hospodářské činnosti

  

Výše členských příspěvků a způsob výběru stanoví výbor ČSB na dva kalendářní roky.

 

Hlava V

 

Závěrečné ustanovení

   

Článek 13

  

Tyto stanovy byly přijaty shromážděním členů ČSB, které se konalo dne 3. 12. 2015

 

a zcela nahrazují stanovy dosavadní.

     

V Praze dne 3. 12. 2015

     

za ČSB, z.s. doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
předseda ČSB, z.s.

 

Další informace